Instagram Alışveriş Özelliği Nasıl Açılır?

Image for post
Image for post

Kullanıcılarına pek çok olanak tanıyan Instagram’ın en çok beğenilen ve kullanılan özelliklerinden biri de alışveriş özelliğidir. Peki, bu özellik nasıl aktif hale getirilir?

Instagram’ın En Çok Kullanılan Özelliklerinden Biri

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store