Instagram Butik Hesabı Nasıl Büyütülür?

Image for post
Image for post

Instagram, günümüz dünyasının vazgeçilmez sosyal platformu. Her yaştan milyonlarca insan farklı amaçlarla bu platformdan faydalanıyor. Bunlardan birisi de bu platformu bir pazarlama aracı olarak kullanmak.

Instagram üzerinden açtığınız butik hesabını büyütmek istiyorsanız belli balı adımları uygulamanız gerekiyor. Tabii her şeyden önce bu hesabı bir işletme profili gibi açmalısınız.

Yazının devamı için:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store