Youtube Reklam Engelleme Nasıl Yapılır?

Image for post
Image for post

Video barındıran Youtube reklam engelleme durumu çeşitli nedenlerle ihtiyaç haline geliyor. Reklam içeren videoların sayısı çok olduğu için bu önemli olabilir.

Youtube Reklam Engelleme

Yazının Devamı İçin;

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store